fbpx Ga naar hoofdinhoud

Vraag ’t – Algemene voorwaarden

Forum

Eisma Bouwmedia bv biedt op ZO!Bouw een forum aan. ZO!Bouw vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft ZO!Bouw een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen.

Het forum wordt beheerd door de redactie van ZO!Bouw, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie

Om je te registreren op ZO!Bouw.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van ZO!Bouw dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven.  

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan?

 • Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
 • Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een post.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals NAW-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het plaatsen van een url van een commerciële site in je persoonlijke profiel.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 • Het noemen van medewerkers van Eisma Bouwmedia bv bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
 • ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het forum van ZO!Bouw is geen dating-site.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een post om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
  – Eerste ban: 24 uur
  – Tweede ban: 48 uur
  – Derde ban: permanent
  Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban. De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen

 • Bij ‘dubbelnicken’: de tweede (alternatieve) gebruikersnaam wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdgebruikersnaam geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
 • Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.
 • Wanneer je geblokkeerd wordt zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de redactie. Het standpunt van de redactie is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan via de knop ‘Rapporteer’ die je bij elk topic en elke reactie vindt. De beheerder zal dan passende actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site ZO!Bouw.nl geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. ZO!Bouw is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website ZO!Bouw.nl

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website ZO!Bouw.nl, is het mogelijk dat de informatie die op ZO!Bouw wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op het forum van ZO!Bouw is grotendeels afkomstig van de gebruikers van ZO!Bouw. ZO!Bouw is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website ZO!Bouw geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. ZO!Bouw kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. ZO!Bouw kan er niet voor instaan dat de informatie op ZO!Bouw geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ZO!Bouw, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ZO!Bouw te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ZO!Bouw verkregen is. ZO!Bouw garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ZO!Bouw verkregen informatie. De informatie op ZO!Bouw wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy

Eisma Bouwmedia bv is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het inschrijven op ZO!Bouw met als doel om:

1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

2. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Eisma Bouwmedia bv. op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Eisma Bouwmedia bv een profiel van je opstellen;

3. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

4. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

5. om te voldoen aan de op Eisma Bouwmedia bv. rustende wet- en regelgeving.

Eisma Bouwmedia bv respecteert jouw privacy. Bekijk de Privacyverklaring Eisma Media Groep.

Copyright

ZO!Bouw behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van ZO!Bouw mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Zo!Bouw opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Eisma Bouwmedia bv. (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten gebruikers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website ZO!Bouw geeft gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Eisma Bouwmedia bv. dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van ZO!Bouw en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op ZO!Bouw plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website ZO!Bouw geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart ZO!Bouw terzake van vorderingen van derden.

4. ZO!Bouw heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website ZO!Bouw te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ZO!Bouw, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam ZO!Bouw of zo-bouw.nl en het logo van ZO!Bouw, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Eisma Bouwmedia bv

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website ZO!Bouw (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij ZO!Bouw. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZO!Bouw is het onder meer niet toegestaan de website ZO!Bouw, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

1. Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan ZO!Bouw onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. ZO!Bouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. ZO!Bouw behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van ZO!Bouw indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie

De redactie van ZO!Bouw is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website ZO!Bouw te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van ZO!Bouw, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van ZO!Bouw, de verdere toegang tot c.q. deelname aan ZO!Bouw voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van ZO!Bouw is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Eisma Bouwmedia bv en ZO!Bouw zijn onderdeel van Eisma Media Groep bv. Hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, kun je uitgebreid lezen in onze privacy verklaring.